Hi,

Informujemy, iż z dniem 15. marca br. zakończyliśmy świadczenie usługi Pralniomatów Hi’Shine dla klientów indywidualnych. Nasza usługa będzie teraz dostępna tylko dla klientów biznesowych.

Klientów indywidualnych zapraszamy do korzystania z usług naszego Partnera - sieci pralni 5àSec. Klientów biznesowych zapraszamy od 15.04.2018 - szczegóły i formularz kontaktowy ukażą się na stronie.

Pozdrawiamy,
Zespół Pralniomatów Hi’Shine

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Pralniczych Pralniomaty Hi’Shine

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania i korzystania z Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine dotyczącej Odzieży (z wyłączeniem Odzieży Zakazanej) za pośrednictwem Pralniomatów Hi’Shine świadczonej przez Wykonawcę (przy współudziale Aqmet sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz EBS S.A. z siedzibą w Warszawie) zdefiniowanej poniżej w pkt. 2 lit. h).
 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenia:
  1. Pralniomat Hi’Shine – urządzenie – elektroniczna szafa depozytowa przeznaczona do pozostawiania w odpowiednich skrytkach Prania Brudnego i do odbioru Prania Czystego na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, umożliwiająca Nadawcy lub osobie przez niego upoważnionej pozostawianie w tym urządzeniu Prania Brudnego oraz odbiór znajdującego się w nim Prania Czystego. Aktualny wykaz Pralniomatów Hi’Shine znajduje się na stronie internetowej www.hishine.pl.
  2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine;
  3. Cennik – aktualny cennik za świadczone przez Wykonawcę usługi, w tym za Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine, zawierający wykaz Odzieży, która może być przedmiotem Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine. Cennik znajduje się na stronie internetowej www.hishine.pl oraz na Pralniomacie Hi’Shine, a jego warunki stanowią integralną część zawieranej przez Nadawcę z Wykonawcą umowy o świadczenie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine, będącej jednocześnie podstawą do wyliczenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia za Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine;
  4. Odzież – rzecz lub rzeczy, które zgodnie z niniejszym Regulaminem i Cennikiem mogą stanowić przedmiot Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine. Przedmiotem Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine nie może być Odzież Zakazana określona w punkcie e) poniżej;
  5. Odzież Zakazana - rzecz lub rzeczy, które nie zostały wskazane w Cenniku. Do Odzieży Zakazanej zalicza się m.in. firanki, zasłony, koce, kołdry, narzuty, sutanny, dywany, suknie ślubne, futra, wszelką odzież skórzaną, bieliznę;
  6. Pralnia – pralnia prowadzona przez podmiot działający w imieniu Wykonawcy, w której świadczona jest Usługa Pralnicza;
  7. Usługa Pralnicza – odpłatna usługa czyszczenia lub/i prania Odzieży (z wyłączeniem Odzieży Zakazanej) wykonywana przez Pralnię zgodnie z niniejszym Regulaminem i Cennikiem.
  8. Usługa Pralnicza Pralniomat Hi’Shine - objęta Regulaminem odpłatna kompleksowa usługa obejmująca: przyjęcie Prania Brudnego w skrytce/skrytkach Pralniomatu Hi’Shine, przewóz Prania Budnego z Pralniomatu Hi’Shine do Pralni, wykonanie Usługi Pralniczej przez Pralnię, przewóz Prania Czystego do Pralniomatu Hi’Shine, ewentualny powrotny przewóz Prania do Pralni oraz wydanie Prania Odbiorcy z odpowiedniej skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine, przez Pralnię lub przez kuriera; Usługa Pralnicza Pralniomat Hi’Shine jest usługą kompleksową i nie zawiera w sobie świadczenia usług pocztowych, jak i wyodrębnionych usług przewozu rzeczy;
  9. Pranie – Pranie Brudne lub Pranie Czyste;
  10. Pranie Brudne – Odzież pozostawiona w odpowiedniej skrytce/skrytkach Pralniomatu Hi’Shine zgodnie z Regulaminem w celu wykonania Usługi Pralniczej przez Wykonawcę; Pranie Brudne oznacza łącznie całą partię Odzieży objętą danym Nadaniem Prania Brudnego;
  11. Pranie Czyste – Odzież, co do której wykonano Usługę Pralniczą, pozostawiona do odbioru w odpowiedniej skrytce/skrytkach Pralniomatu Hi’Shine, w Pralni lub dostarczona przez kuriera w przypadkach przewidzianych w Regulaminie; Pranie Czyste oznacza łącznie całą partię Odzieży objętą danym Nadaniem Prania Brudnego z uwzględnieniem dokonanej w Pralni weryfikacji zgodności zawartości worka zawierającego Pranie Brudne z deklarowaną Odzieżą przy Nadaniu Prania Brudnego;
  12. Aplikacja „Nadanie i odbiór prania” - bezpłatna aplikacja udostępniona na stronie internetowej www.hishine.pl lub aplikacja dostępna bezpośrednio przy Pralniomacie Hi’Shine, umożliwiające obsługę procesu nadawania Prania Brudnego, monitorowania stanu wykonywania Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine oraz zarządzanie kontem Nadawcy, która jest udostępniana zarejestrowanym Nadawcom na stronie internetowej www. hishine.pl lub bezpośrednio przy Pralniomacie Hi’Shine;
  13. Nadawca – posiadacz Prania Brudnego, który zleca Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine, pozostawia Pranie Brudne w odpowiedniej skrytce/skrytkach Pralniomatu Hi’Shine zgodnie z Regulaminem (także przy pomocy innej osoby), uprawniony do odbioru Prania Czystego z odpowiedniej skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine (także przez inną osobę posiadającą Kod Odbioru), z Pralni lub od kuriera, przypadkach opisanych w Regulaminie;
  14. Odbiorca – Nadawca lub osoba upoważniona przez Nadawcę do odbioru Prania (posiadająca Kod Odbioru), która może odebrać Pranie Czyste z Pralniomatu Hi’Shine, z Pralni lub od kuriera, zgodnie z Regulaminem; osoba posługująca się niezbędnymi do odebrania Prania danymi będzie uważana za osobę upoważnioną przez Nadawcę do odbioru Prania;
  15. Akceptator – elektroniczne urządzenie obsługujące karty płatnicze, służące do bezgotówkowego uiszczania należności za odbierane z odpowiedniej skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine Pranie;
  16. Kod Nadania – unikalna kompilacja liczb, której wpisanie zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przy Pralniomacie Hi’Shine umożliwia Nadanie Prania Brudnego;
  17. Nadanie Prania Brudnego – pozostawienie Prania Brudnego w odpowiedniej skrytce/skrytkach w Pralniomacie Hi’Shine zgodnie z Regulaminem i Cennikiem, potwierdzone zamknięciem odpowiedniej skrytki/skrytek w Pralniomacie Hi’Shine;
  18. Kod Odbioru - unikalna kompilacja liczb, której wpisanie zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przy Pralniomacie Hi’Shine, podanie w Pralni lub kurierowi umożliwia Odbiór Prania Czystego;
  19. Odbiór Prania Czystego – odebranie Prania Czystego z odpowiedniej skrytki/skrytek z Pralniomatu Hi’Shine, z Pralni lub od kuriera;
  20. Wykonawca – Pralniomaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000519267, numer NIP 5213678326, kapitał zakładowy: 4.000.000 PLN, nr tel: +801 400 100, +48 722 444 000, zawierająca z Nadawcą umowę o świadczenie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine;
  21. Dzień Roboczy - każdy dzień tygodnia z wyłączeniem niedziel oraz dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r., nr 4 poz. 28 z późń. zm.).
 3. Świadczenie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia przez Nadawcę zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę i podmioty bezpośrednio współpracujące z Wykonawcą, w celu właściwej realizacji Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine (za pośrednictwem aplikacji internetowej www.hishine.pl lub aplikacji dostępnej bezpośrednio przy Pralniomacie Hi’Shine). Powyższe stanowi warunki konieczne do zawarcia umowy i do korzystania z Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine.
 4. Wykonawca zapewnia, że otrzymane dane osobowe dotyczące Nadawcy będzie przetwarzał w celu należytego wykonania Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jak również w innym celu, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę. W szczególności Nadawca może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wykonawcę w celach marketingowych oraz na udostępnianie ich w celach marketingowych podmiotom bezpośrednio współpracującym z Wykonawcą oraz na wykorzystanie numeru telefonu Nadawcy do prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego działalności Wykonawcy oraz podmiotów bezpośrednio współpracujących z Wykonawcą, za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Nadawca może także wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę jego danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną (e-mail) oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS informacji handlowych o produktach i usługach Wykonawcy oraz podmiotów bezpośrednio współpracujących z Wykonawcą, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).Administratorem danych osobowych są Pralniomaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 21. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) Nadawcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo ich poprawiania oraz prawo złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w celu świadczenia Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine.
 5. Do terminów, w tym do terminów wykonania Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine, przewidzianych w Regulaminie nie wlicza się niedziel oraz dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności w pobliżu Pralniomatu Hi’Shine. Nagrania mogą zostać wykorzystane w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji i udostępniane na wniosek uprawnionych podmiotów. Wykonawca zastrzega sobie, przede wszystkim w celu wykazania należytego świadczenia Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine, możliwość monitorowania i nagrywania (m.in. w formacie video) samego procesu Nadania Prania Brudnego przy Pralniomacie Hi’Shine, procesu wyjmowania Prania Brudnego przez Wykonawcę z Pralniomatu Hi’Shine, procesu weryfikacji Prania Brudnego w Pralni po jego wyciągnięciu z worka/worków, procesu wkładania Prania Czystego do Pralniomatu Hi’Shine, procesu Odbioru Prania Czystego z Pralniomatu Hi’Shine.
 7. Wykonawca zastrzega sobie, przede wszystkim w celu wykazania należytego świadczenia Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine, możliwość rejestrowania rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Nadawcą oraz Odbiorcą, o czym Wykonawca przed rozpoczęciem rozmowy winien Nadawcę oraz Odbiorcę poinformować.
 8. Założeniem Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine jest jak najszybsze jej świadczenie, czego oczekują potencjalni Nadawcy, co z kolei w określonych sytuacjach wymaga szybkiego współdziałania i decyzji Nadawcy. Z tego względu, kontakty Wykonawcy z Nadawcą (Odbiorcą) Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine odbywać się będą za pośrednictwem telefonu, wiadomości tekstowych SMS oraz wiadomości elektronicznych przesyłanych na podany przez Nadawcę (Odbiorcę) adres e-mail, na co Nadawca niniejszym wyraża zgodę. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przekazaniu informacji czy wiadomości elektronicznej, dotyczy to wysłania wiadomości tekstowej SMS lub wiadomości e-mail. W szczególności w każdym przypadku rozbieżności/niezgodności przy wykonaniu Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine, opisanych szczegółowo poniżej, treść ustaleń z Nadawcą jest potwierdzana przez Wykonawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
 9. Nadawcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „ustawa”). Pouczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, natomiast wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Jeżeli Nadawca korzysta z prawa odstąpienia, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wykonania w całości przez Wykonawcę Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy.
 11. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine następuje po zamknięciu skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine, w której/których umieszczone zostało Pranie Brudne. Zamknięcie skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine, w której/których umieszczone zostało Pranie Brudne, oznacza jednocześnie wyrażenie zgody Nadawcy na rozpoczęcie świadczenia Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co Nadawca akceptuje.
 12. Wykonawca nie świadczy Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine i Usługi Pralniczej w odniesieniu do Odzieży Zakazanej.
 13. Usługa Pralnicza wchodząca w skład Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine świadczona jest na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

 1. Pozostawienie Prania Brudnego w Pralniomacie Hi’Shine musi być poprzedzone procedurą Nadania Prania Brudnego.
 2. Nadanie Prania Brudnego jest inicjowane za pomocą aplikacji internetowej www.hishine.pl lub bezpośrednio przy Pralniomacie Hi’Shine. Nadawca powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przy korzystaniu z aplikacji internetowej www.hishine.pl (m.in. podać dane osobowe, adres e-mail, 9-cyfrowy numer telefonu komórkowego, kod pocztowy, wybrać grupę odzieży, uszlachetniacze, Pralniomat Hi’Shine do nadawania Prania Brudnego i Pralniomat Hi’Shine do odbioru Prania Czystego) lub zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie Pralniomatu Hi’Shine. Uszlachetniacz może być przypisany tylko dla całej partii Odzieży. Nadawca, podając numer telefonu komórkowego, wyraża tym samym zgodę na kontakt telefoniczny w sytuacjach przewidzianych w Regulaminie, w tym także w celu umożliwienia dostarczenia Prania za pośrednictwem kuriera.
 3. Za pomocą aplikacji dostępnej bezpośrednio przy Pralniomacie Hi’Shine Nadawca może nadać jedynie pranie w wersji „Usługa standard”. Przy nadaniu prania za pomocą aplikacji internetowej www.hishine.pl Nadawca może nadać pranie w wersji „Usługa standard” albo usług o podwyższonym standardzie, tj. „Usługa premium” lub „Usługa platinium”.
 4. Przy Nadaniu Prania Brudnego za pomocą aplikacji internetowej www.hishine.pl lub bezpośrednio przy Pralniomacie Hi’Shine Nadawca otrzymuje informację zawierającą unikalny Kod Nadania, który ważny jest przez 72 godziny od momentu jego wygenerowania. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania wszelkich środków ostrożności, aby otrzymany Kod Nadania zachować w pełnej tajemnicy i nie udostępnić go innym osobom.
 5. Kod Nadania wskazany w punkcie 4 wpisuje się przy Nadaniu Prania Brudnego przy Pralniomacie Hi’Shine. Wpisanie błędnego kodu albo kodu, który utracił ważność, powoduje, że nie można nadać Prania Brudnego i należy ponowić procedurę uzyskania Kodu Nadania.
 6. Brak podania wymaganych danych (zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w aplikacji internetowej www.hishine.pl lub bezpośrednio na ekranie przy Pralniomacie Hi’Shine) uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine.
 7. Wykonawca zastrzega sobie możliwość wykorzystania innego Pralniomatu Hi’Shine niż wskazany przez Nadawcę do nadania Prania Brudnego lub odbioru Prania Czystego w sytuacjach awaryjnych albo za zgodą Nadawcy. Pralniomat Hi’Shine wskazany przez Wykonawcę powinien znajdować się w tej samej miejscowości.
 8. Z zastrzeżeniem pkt 7 powyżej, Odbiór Prania Czystego nastąpi w tym samym Pralniomacie Hi’Shine, w którym Nadawca nadał Pranie Brudne.
 9. System wylicza liczbę skrytek na podstawie liczby oraz rodzaju Prania Brudnego i do każdej skrytki wysyła Nadawcy Kod Nadania. Nadawca ma możliwość wykorzystania wszystkich skrytek lub ich części.
 10. Po zamknięciu skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine Nadawca otrzymuje wiadomością elektroniczną potwierdzenie zakończenia procesu Nadania Prania Brudnego. Zamknięcie skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine uważa się za moment zawarcia umowy o świadczenie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 11. W sytuacji, gdy Pranie Brudne zostało umieszczone w Pralniomacie Hi’Shine po godzinie 18:00, za dzień Nadania Prania Brudnego uważa się Dzień Roboczy następujący po dniu, w którym umieszczono Pranie Brudne w Pralniomacie Hi’Shine.
 12. Pranie Brudne wyciągane jest z Pralniomatu Hi’Shine tego samego Dnia Roboczego, jeżeli Nadanie Prania Brudnego zostało zakończone przed godziną 18:00. W przeciwnym razie Pranie Brudne jest wyciągane z Pralniomatu Hi’Shine w następnym Dniu Roboczym.
 13. Pranie Brudne, po wyciągnięciu z Pralniomatu Hi’Shine, Wykonawca pakuje przy Pralniomacie Hi’Shine w worek, który zawiązuje i nanosi swoją plombę z kodem kreskowym, a następnie przekazuje do Pralni.

§ 3

 1. W Pralni worek z Praniem Brudnym jest otwierany, a jego zawartość weryfikowana z Odzieżą, jaką zadeklarował do prania Nadawca. Czynności powyższe przeprowadzane są w obecności pracownika Pralni i osoby, która dostarczyła zaplombowany worek z Praniem Brudnym.
 2. Jeżeli stwierdzono, że plomba na worku lub sam worek zostały uszkodzone, wówczas pracownik Pralni i osoba, która dostarczyła zaplombowany worek z Praniem Brudnym, sporządzają stosowny protokół, w którym opisują rodzaj uszkodzenia Odzieży, jeżeli taki stwierdzono oraz zawartość takiego worka.
 3. Jeżeli stwierdzono niezgodność pomiędzy zawartością worka z Praniem Brudnym, a zadeklarowanym przez Nadawcę Praniem Brudnym przy Nadaniu Prania Brudnego, wówczas pracownik Pralni i osoba, która dostarczyła zaplombowany worek z Praniem Brudnym, sporządzają protokół niezgodności ze wskazaniem, na czym te niezgodności polegają (np. inny rodzaj Odzieży, inna liczba Odzieży, Odzież uszkodzona). Treść protokołu niezgodności zostanie potwierdzona przez Wykonawcę w formie wiadomości elektronicznej.
 4. Przedstawiciel Pralni, po obejrzeniu Prania Brudnego, może mieć zastrzeżenia i uwagi (np. co do możliwości doprania bądź też ryzyka uszkodzenia Odzieży czy jej elementów), które zostaną obowiązkowo zaznaczone w protokole niezgodności.
 5. Po sporządzeniu protokołu niezgodności niezwłocznie podejmowane są dwie następujące po sobie próby kontaktu telefonicznego z Nadawcą w celu poinformowania go o stwierdzonych niezgodnościach. Nadawca podejmuje decyzję, czy dalej wyraża wolę wykonania Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine na warunkach zaproponowanych przez przedstawiciela Wykonawcy w rozmowie telefonicznej. Nadawca ma do wyboru dwie możliwości: decyduje o wykonaniu Usługi Pralniczej w odniesieniu do całego Prania dostarczonego do Pralni albo rezygnuje z wykonania Usługi Pralniczej w odniesieniu do całego Prania dostarczonego do Pralni. Nie ma możliwości rezygnacji z Usługi Pralniczej w odniesieniu do części Prania.
 6. Jeżeli pomimo podjętych dwóch prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Nadawcą, Nadawca nie odbiera telefonu, wówczas Wykonawca wysyła do Nadawcy wiadomość, informując o stwierdzeniu niezgodności, o której mowa w pkt. 3 lub o uwagach, o których mowa w pkt. 4, z prośbą o kontakt telefoniczny na podany w informacji numer telefonu najpóźniej do godziny 12:00 następnego Dnia Roboczego po dniu Nadania Prania Brudnego (przy czym do określania dnia Nadania Prania Brudnego mieć będą zastosowanie zasady określone w § 2 pkt. 12 powyżej). Jeżeli Nadawca nie skontaktuje się z Wykonawcą we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie, wówczas Wykonawca nie przystępuje do realizacji Usługi Pralniczej i informuje Nadawcę o konieczności odbioru Prania Brudnego wprost ze wskazanej Pralni w terminie 3 miesięcy od otrzymania takiej informacji, przy czym po upływie 14 dni przechowania Prania Brudnego w Pralni naliczana jest opłata za przechowanie. Powyższe nie wyłącza możliwości doręczenia Nadawcy Prania Brudnego przesyłką kurierską, o ile nawiązanie z Nadawcą kontaktu i uzyskanie jego wyraźnej zgody będzie w jakikolwiek sposób możliwe.
 7. Po rozmowie telefonicznej z Nadawcą wysyłana jest e-mailem na podany przez Nadawcę adres wiadomość potwierdzająca ustalenia lub/i stanowiska stron.
 8. Jeżeli Nadawca skontaktował się z Wykonawcą w sytuacji określonej w pkt. 5 lub 6, Usługa Pralnicza Pralniomat Hi’Shine, w razie stwierdzenia niezgodności, będzie kontynuowana na zasadach ustalonych przez Strony, a jeżeli Nadawca nie wyraził na to zgody, całe Pranie Brudne pozostanie w Pralni do odbioru przez Nadawcę w terminie 3 miesięcy od otrzymania takiej informacji, przy czym po upływie 14 dni przechowania Prania Brudnego w Pralni naliczana jest opłata za przechowanie. Powyższe nie wyłącza możliwości doręczenia Nadawcy Prania Brudnego przesyłką kurierską, o ile nawiązanie z Nadawcą kontaktu i uzyskanie jego wyraźnej zgody będzie w jakikolwiek sposób możliwe.
 9. Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine wynika z aktualnego Cennika. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine zostanie obliczona zgodnie z Cennikiem, po zweryfikowaniu Prania Brudnego w Pralni, i przekazana niezwłocznie Nadawcy do wiadomości.
 10. Przed Nadaniem Prania Brudnego, Nadawca jest zobowiązany zapoznać się z Cennikiem oraz postanowieniami Regulaminu i innych załączników, co pozwoli Nadawcy na oszacowanie wynagrodzenia, jakie będzie musiał uregulować za Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine. Jeżeli pomimo tego wynagrodzenie podane zgodnie z punktem 9 za Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine jest wyższe niż oszacowane przy Nadaniu Prania Brudnego, wówczas Nadawca może odstąpić od umowy o wykonanie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine w terminie do 14 dni od jej zawarcia poprzez wysłanie do Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od ww. Do czasu upływu tego terminu Pralnia powstrzyma się z wykonaniem Usługi Pralniczej, chyba że przed tym terminem Nadawca wiadomością elektroniczną doręczoną Wykonawcy potwierdzi ostateczną wysokość wynagrodzenia.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy przez Nadawcę odbiór Prania Brudnego odbywać się będzie we wskazanej Pralni w terminie 3 miesięcy od otrzymania przez Nadawcę takiej informacji, przy czym po upływie 14 dni przechowania Prania Brudnego w Pralni naliczana jest opłata za przechowanie. Powyższe nie wyłącza możliwości doręczenia Nadawcy Prania Brudnego przesyłką kurierską, o ile nawiązanie z Nadawcą kontaktu i uzyskanie jego wyraźnej zgody będzie w jakikolwiek sposób możliwe.

§ 4

 1. Po wykonaniu Usługi Pralniczej Pranie Czyste jest przewożone do Pralniomatu Hi’Shine wskazanego przez Nadawcę przy Nadaniu Prania Brudnego.
 2. Po umieszczeniu Prania w odpowiedniej skrytce/skrytkach Pralniomatu Hi’Shine, Wykonawca powiadamia Odbiorcę za pomocą wiadomości elektronicznej. Wiadomość powyższa zawiera indywidualny kod (zwany dalej „Kodem Odbioru”) umożliwiający odebranie Prania w Pralniomacie Hi’Shine oraz informację o kwocie do zapłaty za Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine płatną przy Pralniomacie.
 3. Otwarcie skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine zawierającej Pranie nastąpi po łącznym spełnieniu dwóch warunków:
 4. podaniu prawidłowego Kodu Odbioru (lub zeskanowaniu QR Kodu Odbioru) i numeru telefonu, na który został wysłany Kod Odbioru, oraz
 5. uiszczeniu całości opłaty za Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine, która zostanie wyświetlona na ekranie terminala Pralniomatu Hi’Shine po spełnieniu warunku (a).
 6. Odbiorca płaci opłatę za Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine przy Pralniomacie Hi’Shine wyłącznie przy pomocy karty płatniczej i wykorzystaniu Akceptatora.
 7. Otwarcie kolejnej skrytki Pralniomatu Hi’Shine z Praniem Czystym jest możliwe po uprzednim zamknięciu poprzednio otwartej skrytki Pralniomatu Hi’Shine.
 8. Wykonawca ani Pralniomat Hi’Shine nie weryfikują i nie sprawdzają tożsamości oraz umocowania osoby wyjmującej Pranie z odpowiedniej skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine. Nadawca na własne ryzyko przekazuje innym osobom otrzymany Kod Odbioru i numer telefonu.
 9. W przypadku utraty Kodu Odbioru, Nadawca może go odzyskać, kontaktując się telefonicznie z infolinią techniczną Wykonawcy na numer +48 722 444 000 lub +801 400 100. Odzyskany Kod Odbioru Wykonawca wysyła wyłącznie na podany wcześniej adres e-mail Nadawcy.
 10. Odbiorca może odebrać Pranie z Pralniomatu Hi’Shine w terminie do 72 godzin od wysłania wiadomości, o której mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu. Po tym terminie Pranie jest z powrotem przewożone do Pralni, o czym Nadawca jest informowany w sposób przewidziany w punkcie 2 niniejszego paragrafu. Odbiorca podaje w Pralni nowy Kod Odbioru, jaki został wysłany do Nadawcy oraz podaje numer telefonu, na który został wysłany nowy Kod Odbioru i dokonuje zapłaty za Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine. Wyjątkowo, w przypadkach losowych (np. śmierć Nadawcy) Odzież może być wydana w Pralni na podstawie dokładnego opisu Odzieży, daty oddania Odzieży do Pralniomatu Hi’Shine, po uzyskaniu danych osobowych Odbiorcy, na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem. W związku z powyższym Pralnia prowadzi właściwy rejestr.
 11. Jeżeli Odbiorca nie odebrał Prania Czystego z Pralniomatu Hi’Shine, jest zobowiązany odebrać je wprost z Pralni w terminie 3 miesięcy od otrzymania wiadomości elektronicznej o możliwości odbioru Prania lub za wyraźną zgody Nadawcy zostanie ono przekazane na jego koszt przesyłką kurierską. W każdym przypadku po upływie 14 dni przechowania Prania w Pralni naliczana jest opłata za przechowanie.
 12. W razie umieszczenia w Pralniomacie Hi’Shine asortymentu niedozwolonego, w tym Odzieży Zakazanej, jak też rzeczy innych niż Odzież, Wykonawca informuje Nadawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej o konieczności odbioru tego asortymentu z dedykowanej Pralni nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania przez Nadawcę wiadomości. Po upływie 14 dni przechowania wskazanego asortymentu w Pralni naliczana jest opłata za przechowanie. Powyższe nie wyłącza możliwości doręczenia wskazanego asortymentu przesyłką kurierską, o ile nawiązanie z Nadawcą kontaktu i uzyskanie jego wyraźnej zgody będzie w jakikolwiek sposób możliwe.
 13. W każdym przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie mowa jest o naliczaniu opłaty za przechowanie, w tym w razie między innymi nieodebrania Prania (Czystego albo Brudnego) lub Odzieży Zakazanej bądź rzeczy innych niż Odzież z Pralni w terminie 14 dni wskazanym w Regulaminie, Wykonawca ma prawo do naliczania opłaty za przechowanie Odzieży w wysokości 3 zł za każdy dzień przechowania całej partii wskazanego asortymentu, na co Nadawca wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. W każdym zaś przypadku, gdy wskazany asortyment nie zostanie odebrany w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym powinien być odebrany zgodnie z Regulaminem Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine, zostanie oddany na cele charytatywne, na co Nadawca wyraża niniejszym swoją zgodę, akceptując niniejszy Regulamin.
 14. W każdej sytuacji, gdy w niniejszym Regulaminie mowa jest o przesyłce kurierskiej wysyłanej do Nadawcy po uzyskaniu jego wyraźnej zgody (sms lub e-mail), jest on zobowiązany do poniesienia jej kosztów w stałej wysokości wskazanej w Cenniku, tj. w wysokości 24 zł brutto, na co Nadawca wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. Opłacenie kosztów przesyłki kurierskiej następuje przy odbiorze Prania, wyłącznie kartą płatniczą. Wydanie Prania przez Kuriera następuje po wskazaniu przed Odbiorcę właściwego numeru telefonu oraz Kodu Odbioru. Pranie może być doręczone za pośrednictwem przesyłki kurierskiej tylko do tej miejscowości, w której zostało nadane.
 15. Usługa Pralnicza jest realizowana następnego dnia roboczego od Nadania Prania Brudnego. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji usługi może być wydłużony. Wydłużenie czasu realizacji usługi może być spowodowane w szczególności następującymi sytuacjami: konieczność powtórnego usuwania silnego zabrudzenia, konieczność dłuższego suszenia, konieczność powtórzenia usługi konserwacji, nieprzewidziana awaria techniczna.
 16. W przypadku wydłużonego czasu realizacji usługi, Nadawca zostanie o tym poinformowany telefonicznie. Usługa Pralnicza w odniesieniu do koszul w cenie promocyjnej dotyczy koszul damskich i męskich o klasycznym kroju, bez plisowań, falban, pagonów oraz dodatkowych aplikacji, zdobień itp. Koszule z falbanami, żabotami, dodatkowymi kieszeniami będą podlegały Usłudze Pralniczej w cenie określonej w Cenniku jako cena Usługi Pralniczej dotycząca bluzki. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Nadawcy na wykonanie Usługi Pralniczej w cenie określonej w Cenniku jako cena Usługi Pralniczej dotycząca bluzki. Jeżeli pomimo podjętych dwóch prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Nadawcą, Nadawca nie odbiera telefonu, wówczas Wykonawca wysyła do Nadawcy wiadomość, informując o możliwości wykonania Usługi Pralniczej w cenie określonej w Cenniku jako cena Usługi Pralniczej dotycząca bluzki, z prośbą o kontakt telefoniczny na podany w informacji numer telefonu najpóźniej do godziny 12:00 następnego Dnia Roboczego po dniu Nadania Prania Brudnego (przy czym do określania dnia Nadania Prania Brudnego mieć będą zastosowanie zasady określone w § 2 pkt. 12 powyżej). Jeżeli Nadawca nie skontaktuje się z Wykonawcą we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie, wówczas Wykonawca nie przystępuje do realizacji Usługi Pralniczej i informuje Nadawcę o konieczności odbioru Prania Brudnego wprost ze wskazanej Pralni w terminie 3 miesiące od otrzymania takiej informacji, przy czym po upływie 14 dni przechowania Prania w Pralni naliczana jest opłata za przechowanie. Powyższe nie wyłącza możliwości doręczenia Nadawcy Prania Brudnego, przesyłką kurierską, o ile nawiązanie z Nadawcą kontaktu i uzyskanie jego wyraźnej zgody będzie w jakikolwiek sposób możliwe.
 17. Termin wykonania usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine będzie wydłużony w odniesieniu do Prania Brudnego, co do którego wystąpiły niezgodności stwierdzone w Pralni, o czas od momentu wysłania wiadomości do Nadawcy o niezgodności, do momentu podjęcia decyzji co do dalszego postępowania przez Nadawcę albo upływu terminu na odstąpienie od umowy przez Nadawcę, jeżeli z Regulaminu wynika takie uprawnienie. Powyższy termin ulega wydłużeniu w przypadkach wystąpienia siły wyższej, jak i w przypadku awarii Pralniomatu Hi’Shine, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (np. brak dostawy energii, uszkodzenie Pralniomatu Hi’Shine przez osoby trzecie).
 18. Awarie Pralniomatów Hi’Shine będą usuwane niezwłocznie przez Wykonawcę lub podmiot przez niego upoważniony.

§ 5

 1. Przed włożeniem Prania Brudnego do skrytki Pralniomatu Hi’Shine Nadawca zobowiązuje się dokładnie opróżnić zawartość wszystkich kieszeni Odzieży oraz usunąć z Odzieży broszki i inne ozdoby.
 2. Odzież przyjęta w ramach Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine będzie prana zgodnie z dyspozycją Nadawcy złożoną za pomocą aplikacji internetowej www.hishine.pl lub zgodnie z dyspozycją złożoną bezpośrednio w Pralniomacie Hi’Shine, a także z uwzględnieniem informacji na wszywce informacyjnej producenta Odzieży. W przypadku, gdy przedstawiciel Pralni, po zbadaniu Odzieży na miejscu uzna, że wykonanie Usługi Pralniczej zgodnie z dyspozycją Nadawcy może uszkodzić Odzież, względnie nie zapewni prawidłowego wykonania Usługi Pralniczej (tj. Odzież może zostać niedoprana), w szczególności w przypadku braku wszywki informacyjnej producenta Odzieży, powstrzyma się z wykonaniem Usługi Pralniczej do czasu nawiązania kontaktu z Nadawcą i uzyskania jego ostatecznego stanowiska. W przypadku pozytywnego stanowiska Nadawcy Usługa Pralnicza zostanie wykonana na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Nadawcy. Jeżeli pomimo podjętych dwóch prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Nadawcą, Nadawca nie odbiera telefonu, wówczas Wykonawca wysyła do Nadawcy wiadomość, informując o możliwości uszkodzenia Odzieży lub braku możliwości prawidłowego wykonania Usługi Pralniczej, z prośbą o kontakt telefoniczny na podany w informacji numer telefonu najpóźniej do godziny 12:00 następnego Dnia Roboczego po dniu Nadania Prania Brudnego (przy czym do określania dnia Nadania Prania Brudnego mieć będą zastosowanie zasady określone w § 2 pkt. 12 powyżej). Jeżeli Nadawca nie skontaktuje się z Wykonawcą we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie, wówczas Wykonawca nie przystępuje do realizacji Usługi Pralniczej i informuje Nadawcę o konieczności odbioru Prania Brudnego wprost ze wskazanej Pralni w terminie 3 miesięcy od otrzymania takiej informacji, przy czym po upływie 14 dni przechowania Prania naliczana jest opłata za przechowanie. Powyższe nie wyłącza możliwości doręczenia Nadawcy Prania Brudnego, przesyłką kurierską, o ile nawiązanie z Nadawcą kontaktu i uzyskanie jego wyraźnej zgody będzie w jakikolwiek sposób możliwe.
 3. W związku z Usługą Pralniczą Pralniomat Hi’Shine Wykonawca zwraca uwagę na właściwości Odzieży wpływające na jakość doczyszczenia. Skorzystanie z Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine przez Nadawcę oznacza, że Nadawca zapoznał się z poniższymi zasadami i je akceptuje:
  1. Odzież mocno zabrudzona oraz niektóre plamy mogą się nie doczyścić;
  2. obszycia ze sztucznej skóry (skaju) mogą zesztywnieć i popękać;
  3. w miejscach uszkodzonych przez mole (lub inne insekty), po wykonaniu Usługi Pralniczej pojawiają się widoczne dziurki, zaś w miejscach narażonych na intensywne tarcie w trakcie użytkowania, po praniu mogą pojawić się przetarcia (rozdarcia) oraz zmiana koloru;
  4. barwniki o niskiej jakości stosowane w Odzieży mogą spowodować miejscowe zanikanie koloru, zmianę koloru lub całkowite rozjaśnienie barwy Odzieży;
  5. Odzież zawierająca puch (kurtki) w procesie czyszczenia może ulec deformacji; na tkaninie mogą pozostać ślady po oczyszczeniu puchu z jego naturalnej warstwy.
  6. guziki, napy, suwaki zamków błyskawicznych, klamry, a także elementy ozdobne i inne mogą ulec zniszczeniu (np. odpaść, połamać się, stopić lub w inny sposób uszkodzić) ;
  7. załamania tkaniny spowodowane użytkowaniem Odzieży (np. zgięcia na łokciach, pod kolanami) mogą zostać niedoprasowane.
 4. Za wystąpienie przypadków opisanych powyżej Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność w granicach określonych art. 471-472 kodeksu cywilnego.
 5. W odniesieniu do: (i) reklamacji w zakresie wykonania Usługi Pralniczej w przypadku odbioru Prania z Pralniomatu Hi’Shine, a także (ii) pozostałych reklamacji w zakresie elementów Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine (np. awaria urządzeń elektronicznych), innych niż zastrzeżenia co do wykonania Usługi Pralniczej w przypadku odbioru Prania z Pralni lub od kuriera, w stosunku do których zastosowanie znajdzie wyłącznie pkt 6 poniżej, reklamacje należy zgłaszać zgodnie z formularzem reklamacyjnym za pośrednictwem strony www.hishine.pl. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia odebrania Prania lub od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Nie wyklucza to złożenia reklamacji w formie pisemnej, wysłanej na adres Wykonawcy lub w formie e-maila wysłanego na adres: reklamacje@hishine.pl.
 6. W przypadku odbioru Prania z Pralni lub od kuriera, jego odebranie bez zastrzeżeń bezpośrednio w Pralni lub od kuriera, mając na uwadze specyfikę świadczonych usług, oznacza potwierdzenie należytego wykonania Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine. W przypadku zastrzeżeń reklamacje należy składać na druku formularza reklamacyjnego przekazanego przy odbiorze Prania przez pracownika Pralni lub kuriera. Brak druku reklamacyjnego nie będzie stanowił przeszkody do złożenia reklamacji pracownikowi Pralni lub kurierowi na piśmie (tj. z wyłączeniem wskazanego druku), przy odbiorze Prania.
 7. Po zgłoszeniu reklamacji przez Nadawcę kurier odbiera reklamowaną Odzież od Nadawcy, zawozi ją do Pralni, która wykonywała Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine, a następnie po weryfikacji Odzieży w Pralni, kurier doręcza Odzież do Nadawcy.
 8. Reklamacja jest rozpatrywana przez Wykonawcę w ciągu 14 dni. Upływ terminu na złożenie reklamacji, jak również decyzja Wykonawcy nie uwzględniająca reklamacji, nie pozbawiają prawa do dochodzenia stosownych roszczeń przed właściwym sądem na zasadach ogólnych.
 9. Wykonawca rozpatruje reklamacje po wpłynięciu formularza reklamacyjnego, a także - w przypadku reklamacji Usługi Pralniczej - przyjęciu Odzieży, którą klient reklamuje, wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 10. Odzież, za którą Odbiorca otrzymuje pełne odszkodowanie (to jest wedle wartości Odzieży z daty nadania Prania Brudnego, uwzględniającej jej zużycie od czasu zakupu), pozostaje w Pralni. W przypadku częściowej utraty wartości Odzieży, Odbiorcy przysługuje zwrot Odzieży oraz częściowe odszkodowanie.
 11. Wykonawca informuje, że świadczenie Usług Pralniczych odbywa się dodatkowo zgodnie z warunkami opisanymi poniżej, na co Nadawca wyraża zgodę:
  1. Czyszczenie (pranie) nie powoduje odnowienia Odzieży do jej stanu pierwotnego, z chwili wytworzenia, lecz wyłącznie odświeżenie jej wyglądu, z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdowała się w chwili oddawania do Pralniomatu Hi’Shine.
  2. Na podstawie art. 471 i art. 472 kodeksu cywilnego, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach (w tym wyjątki) przewidzianych w tych przepisach, z uwzględnieniem zastrzeżeń w nich przewidzianych.
  3. Odbiorca zgłaszający reklamację Prania jest obowiązany wykazać dokumentem rzeczywistą wartość Odzieży (faktura VAT lub inny dowód zakupu), a w przypadku braku dokumentu potwierdzającego rzeczywistą wartość Odzieży inne wiarygodne dowody na tę okoliczność, umożliwiające przyjęcie bez wątpienia, że taka była wartość Odzieży. Przy wycenie Odzieży bierze się pod uwagę okoliczności takie jak wartość rynkową, okres używania i zużycia Odzieży etc.
  4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Odzieży, które miało miejsce w okresie od Nadania Prania Brudnego w Pralniomacie Hi’Shine do momentu odbioru Prania przez Odbiorcę.

§ 7

 1. Usługa Pralnicza Pralniomat Hi’Shine wykonywana jest zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili nadania Prania w Pralniomacie Hi’Shine. Wszelkie zmiany Regulaminu, które nastąpią po zamknięciu skrytki Pralniomatu Hi’Shine nie mają zastosowania do tej usługi.
 2. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie obowiązują w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami, tylko jeżeli takie postanowienia zostałyby uznane za niedozwoloną klauzulę umowną lub praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu wiążą konsumenta, jeżeli nie zostały w Regulaminie wyraźnie wyłączone w odniesieniu do konsumentów.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie do odstąpienia
 • Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia

Bliższe oznaczenia podmiotów zaangażowanych w wykonanie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine:

AQMET sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Pl. Świętego Mikołaja 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479948, NIP 5472014443, REGON 072931047.

EBS S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347462, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.081.632 zł w całości wpłaconym, numer NIP 5262316161.

ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI PRALNICZEJ PRALNIOMAT HI’SHINE

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia nie przysługuje jednak Państwu w przypadku wykonania przez nas w całości Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine.

Termin do odstąpienia od umowy świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine, muszą Państwo poinformować Pralniomaty sp. z o.o. ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa , e-mail: rezygnacja@hishine.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine zamieszczonego pod adresem www.hishine.pl, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine, z zastrzeżeniem informacji powyżej.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine przed upływem terminu do odstąpienia od umowy świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI PRALNICZEJ PRALNIOMAT HI’SHINE

– Adresat: Pralniomaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa, e-mail: rezygnacja@hishine.pl Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług Pralniczych Pralniomat Hi’Shine
– Data zawarcia umowy (tj. data umieszczenia Prania w Pralniomacie):
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
– Adres konsumenta(-ów):
– Podpis konsumenta(-ów): (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

W przypadku odstąpienia od umowy za pośrednictwem wiadomości elektronicznej w tytule e-maila prosimy wpisać adres Pralniomatu Hi’Shine i Numer Prania.

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w Pralniomatach HiShine przez stronę www.hishine.pl

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Klient/Użytkownik - osoba, która w ramach promocji organizowanej przez Wykonawcę lub indywidualnego porozumienia z Wykonawcą otrzymuje od Wykonawcy Kod rabatowy na Usługę Pralniczą Pralniomatu Hi’Shine,

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji przy zamawianiu usługi pralniczej Pralniomaty Hi’Shine przez stronę www.hishine.pl lub bezpośrednio przy Pralniomacie Hi’Shine prowadzonej przez Wykonawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia;

Usługa Pralnicza Pralniomat Hi’Shine - objęta Regulaminem odpłatna kompleksowa usługa obejmująca: przyjęcie Prania Brudnego w skrytce/skrytkach Pralniomatu Hi’Shine, przewóz Prania Budnego z Pralniomatu Hi’Shine do Pralni, wykonanie Usługi Pralniczej przez Pralnię, przewóz Prania Czystego do Pralniomatu Hi’Shine, ewentualny powrotny przewóz Prania do Pralni oraz wydanie Prania Odbiorcy z odpowiedniej skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine, przez Pralnię lub przez kuriera; Usługa Pralnicza Pralniomat Hi’Shine jest usługą kompleksową i nie zawiera w sobie świadczenia usług pocztowych, jak i wyodrębnionych usług przewozu rzeczy;

Wykonawca - Pralniomaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000519267, numer NIP 5213678326, kapitał zakładowy: 4.000.000 PLN, nr tel: +801 400 100, +48 722 444 000, zawierająca z Nadawcą umowę o świadczenie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine;

II. Warunki ogólne:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy pierwszym praniu w ramach Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine.
 3. Kod rabatowy może być wykorzystany tylko przy zamawianiu Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine przez stronę www.hishine.pl lub bezpośrednio przy Pralniomacie Hi’Shine.
 4. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Wykonawcy.
 5. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
 6. Otrzymany od Wykonawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
 7. Ważność Kodu rabatowego wynosi 30 dni od momentu otrzymania przez Klienta.
 8. W przypadku, gdy wartość prania będzie niższa niż kwota Kodu rabatowego, niewykorzystana kwota przepada.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Wykonawcę promocji.
 2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas zamawiania Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine przez stronę www.hishine.pl lub nie wpisywać kodu rabatowego, nadając pranie bezpośrednio przy Pralniomacie Hi’Shine.
 3. Aby skorzystać z przekazanego przez Wykonawcę Kodu rabatowego, należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Bon/kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie www.hishine.pl lub nadając pranie bezpośrednio przy Pralniomacie Hi’Shine.
 4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianej usługi prania o wartość przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. W przypadku, gdy wartość prania będzie niższa niż kwota Kodu rabatowego, niewykorzystana kwota przepada.
 5. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 6. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
 7. Pobieranie Kodów rabatowych z różnych adresów e-mail tej samej osoby jest niedopuszczalne, tj. każdy Klient ma prawo do jednego Kodu rabatowego.
 8. Opisane w ust.  7 nadużycie Kodów rabatowych, jeśli zostanie ujawnione przed wykonaniem Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine, wiąże się z odbiorem prania bezpośrednio z pralni przez Klienta we własnym zakresie, bez wykonywania Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine. Jednakże jeśli Klient potwierdzi Wykonawcy, że Usługa Pralnicza Pralniomat Hi’Shine ma zostać wykonana, zastosowanie znajdzie obowiązujący cennik Hi’Shine (bez rabatu). W takiej sytuacji Klient będzie mógł odebrać pranie wyłącznie ze wskazanej pralni.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie przypisane w Regulaminie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine.
 2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 29.09.2015 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania i haftowania Inicjałów

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Nadawca/Klient – osoba, który zleca Usługę Pralniczą Pralniomat Hi’Shine wraz z dodatkową usługą haftowania inicjałów, pozostawia Pranie Brudne w odpowiedniej skrytce/skrytkach Pralniomatu Hi’Shine zgodnie z Regulaminem (także przy pomocy innej osoby), uprawniony do odbioru Prania Czystego z wyszytym inicjałem z odpowiedniej skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine (także przez inną osobę posiadającą Kod Odbioru), z Pralni lub od kuriera , w przypadkach opisanych w Regulaminie;

Usługa Pralnicza Pralniomat Hi’Shine - objęta Regulaminem odpłatna kompleksowa usługa obejmująca: przyjęcie Prania Brudnego w skrytce/skrytkach Pralniomatu Hi’Shine, przewóz Prania Budnego z Pralniomatu Hi’Shine do Pralni, wykonanie Usługi Pralniczej przez Pralnię, przewóz Prania Czystego do Pralniomatu Hi’Shine, ewentualny powrotny przewóz Prania do Pralni oraz wydanie Prania Odbiorcy z odpowiedniej skrytki/skrytek Pralniomatu Hi’Shine, przez Pralnię lub przez kuriera; Usługa Pralnicza Pralniomat Hi’Shine jest usługą kompleksową i nie zawiera w sobie świadczenia usług pocztowych, jak i wyodrębnionych usług przewozu rzeczy;

Wykonawca - Pralniomaty sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000519267, numer NIP 5213678326, kapitał zakładowy: 4.000.000 PLN, nr tel: +801 400 100, +48 722 444 000, zawierająca z Nadawcą umowę o świadczenie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine;

Inicjał – inicjały klienta, wyszywane drukowanymi literami, jednakową czcionką oraz jednakowym kolorem nici. Inicjał składa się z dwóch liter. W Inicjale nie stosuje się kropek, myślników i innych znaków przestankowych, jak również cyfr.

II. Warunki ogólne.

 1. Wykonawca wyszywa za pomocą specjalistycznej maszyny hafciarskiej Inicjał zdefiniowany przez Klienta w momencie składania zamówienia w menadżerze prania na stronie www.hishine.pl.
 2. Inicjał wyszywany jest tylko i wyłącznie na lewym mankiecie koszuli.
 3. Wyszywanie Inicjału na innej garderobie niż koszula jest niemożliwe.
 4. Dbając o odzież Klientów, Wykonawca nie wyszywa Inicjałów na mankietach jedwabnych koszul z uwagi na bardzo delikatny materiał.

III. Zasady zamówienia Inicjału

 1. Złożenie zamówienia na Inicjał odbywa się poprzez złożenie zamówienia w menadżerze prania na stronie www.hishine.pl.
 2. Zamówienie na Inicjał musi być składane wraz z praniem i prasowaniem koszuli.
  1. Jedno zamówienie to jednolity Inicjał (taka sama ilość liter, taka sama czcionka, taki sam kolor nici), czyli na każdej koszuli w obrębie jednego zamówienia będzie wyszyty taki sam Inicjał.
  2. W przypadku nadania kilku koszul do prania, na których ma być różny Inicjał, należy złożyć zamówienie na każdą koszulę osobno, określając podczas zamówienia rodzaj Inicjału (inicjały, czcionka, kolor nici)
 3. Przy składaniu zamówienia na Inicjał są do wyboru dwie czcionki: klasyczna i nowoczesna. Wizualizacja inicjałów zostanie zamieszczona na stronie www.hishine.pl, a Klient będzie się mógł się z nią zapoznać przed złożeniem zamówienia.
 4. Przy składaniu zamówienia na Inicjał jest do wyboru dziesięć kolorów nici (Isacord):
  1. Biały nr 0015
  2. Czarny nr 0020
  3. Czerwony nr 1904
  4. Różowy nr 2152
  5. Fioletowy nr 2715
  6. Niebieski nr 3611
  7. Zielony nr 5005
  8. Brązowy nr 1055
  9. Szary nr 0108
  10. Ciemny szary nr 3842
 5. Wielkość liter Inicjału jest stała, nie ma możliwości zmiany wielkości czcionki.
 6. Wyszywanie Inicjałów jest dodatkową odpłatną usługą dla Klientów Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine. Cena za usługę zostanie wskazana w Cenniku. Koszt wyszycia Inicjału będzie doliczany do ogólnej wartości prania i prasowania koszuli.
 7. Nadawca ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej wyszycia Inicjału. Rozpatrywanie reklamacji reguluje Regulamin Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine.
 8. W przypadku zamówienia Inicjału realizacja Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine wydłuża się o jeden dzień roboczy tj. usługa zostanie wykonana drugiego dnia roboczego od Nadania Prania Brudnego.

IV. Postanowienia końcowe.

 1. Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie przypisane w Regulaminie Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine.
 2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin Usługi Pralniczej Pralniomat Hi’Shine, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2015 r.